Дорожники запевнили: дорога Р-55 від Возсіятського до Вознесенська буде у бетоні!

Дата: 24.03.2021 15:07
Кількість переглядів: 3757

Но­воз­бу­до­ва­на бе­тон­на до­ро­га Н-14 Олександрівка-Кро­пив­ниць­кий-Ми­ко­ла­їв ста­ла свід­чен­ням то­го, що ук­ра­їн­ці мо­жуть швид­ко і якіс­но бу­ду­ва­ти до­ро­ги. На чер­зі - бу­дів­ниц­тво бе­тон­ної до­ро­ги Р-55 Оде­са-Воз­не­сенськ-Єла­нець-Но­вий Буг, яка має ста­ти для єлан­чан "про­ри­вом у ци­ві­лі­за­цію". За пла­ном бу­дів­ниц­тво від­різ­ка ці­єї до­ро­ги від Воз­сіятсь­ко­го до Воз­не­сенсь­ка має розпо­ча­ти­ся на­вес­ні цьо­го ро­ку. Та як ста­ло ві­до­мо на зус­трі­чі за "круг­лим сто­лом" з на­род­ним де­пу­та­том Ар­те­мом Чор­но­мо­ро­вим, по­ча­ток цьо­го бу­дів­ниц­тва у 2021 ро­ці під ве­ли­ким сум­ні­вом.

Ця за­я­ва нар­де­па ско­лих­ну­ла жи­те­лів на­шої гро­ма­ди, ад­же єлан­ча­ни од­ні з пер­ших в об­лас­ті спів­фі­нан­су­ва­ли з ра­йон­но­го бюд­же­ту 200 тис. грн на ви­го­тов­лен­ня про­ек­тно-кош­то­рис­ної до­ку­мен­та­ції від­різ­ка ви­щез­га­да­ної до­ро­ги. Щоб поз­бу­ти­ся усі­ля­ких не­до­мо­вок та роз­ста­ви­ти крап­ки над "і" се­лищ­ний го­ло­ва Л.Ба­ден­ко та де­пу­та­ти се­лищ­ної ра­ди зап­ро­си­ли до се­бе на зус­тріч де­пу­та­та Миколаївської об­лас­ної ра­ди, зас­туп­ни­ка на­чаль­ни­ка Служ­би ав­то­мо­біль­них до­ріг у Ми­ко­ла­ївсь­кій об­лас­ті В.Не­ве­се­ло­го та пред­став­ни­ка ТОВ «СК Ав­тос­трой», де­пу­та­та се­лищ­ної ра­ди В.Бог­дан­це­ва.

Поп­ри ве­ли­чез­ну за­ван­та­же­ність у ро­бо­ті, Вла­дис­лав Ва­ле­рі­йо­вич та Ва­силь Ва­си­льо­вич при­бу­ли до Єлан­ця, де і від­бу­ла­ся ро­бо­ча на­ра­да за учас­тю селищного го­ло­ви Л.Ба­ден­ко, пер­шо­го зас­туп­ни­ка го­ло­ви О.Се­лю­ті­на, ке­рів­ни­ків фрак­цій по­лі­тич­них пар­тій у се­лищ­ній ра­ді Л.При­сяж­нюк, Ю.Ла­тія, Л.Шев­чен­ко, го­ло­ви пос­тій­ної ко­мі­сії се­лищ­ної ра­ди з пи­тань пла­ну­ван­ня бюд­же­ту, фі­нан­сів, со­ці­аль­но-еко­но­міч­но­го роз­вит­ку Т.Га­вен­ко, де­пу­та­та се­лищ­ної ра­ди В.Сар­кі­ся­на, пред­став­ни­ків іні­ці­а­тив­ної гру­пи "Го­лос гро­ма­ди" Є.Жов­то­но­ги, С.Му­кі­єн­ка, І.Теп­ло­ва та ін.

У сво­їй про­мо­ві В.Не­ве­се­лий по­ін­фор­му­вав при­сут­ніх про ви­рі­шен­ня пер­шо­чер­го­вих пи­тань по ре­мон­ту до­ріг, які про­хо­дять че­рез Єла­неч­чи­ну. Зок­ре­ма, для за­без­пе­чен­ня про­їз­ду ав­тот­ран­спо­рту, ни­ні три­ває ре­монт до­ро­ги ще­бе­не­во-пі­ща­ною су­міш­шю від Воз­сі­ятсь­ко­го до Єлан­ця, да­лі - з Єлан­ця до Но­вої Оде­си.

«Але та­кий ре­монт не на­дов­го», - за­я­ви­ли єлан­ча­ни ке­рів­ниц­тву Служ­би ав­то­мо­біль­них до­ріг.  Да­вай­те не бу­де­мо лу­ка­ви­ти і ска­же­мо чес­но: "Від­різ­ку до­ро­ги від Воз­не­сенсь­ка до Воз­сі­ятсь­ко­го у бе­то­ні в цьо­му ро­ці бу­ти чи ні?"

« У квіт­ні мі­ся­ці ми ма­є­мо от­ри­ма­ти про­ек­тно-кош­то­рис­ні до­ку­мен­та­ції на 2 від­різ­ка бу­дів­ниц­тва ці­єї до­ро­ги у бе­то­ні: Ве­се­ли­но­во-Воз­не­сенськ; Воз­сі­ятсь­ке-Воз­не­сенськ, піс­ля чо­го бу­де ого­ло­ше­но тен­дер­ні тор­ги для до­рож­ніх під­ряд­них ор­га­ні­за­цій», - заз­на­чив Вла­дис­лав Не­ве­се­лий і до­дав: «Як­що ні­чо­го не за­ва­дить, на цих двох від­різ­ках поч­не­мо вкла­да­ти бе­тон».

З усьо­го ви­щес­ка­за­но­го мож­на зро­би­ти вис­но­вок: "Нас по­чу­ли"!, але по­ки Р-55 "не за­ку­ва­ли в бе­тон", усі крап­ки над "і" ще не роз­став­ле­но. Ми і на­да­лі від­сто­ю­ва­ти­ме­мо бу­дів­ниц­тво ви­ще­оз­на­че­ної до­ро­ги у бе­то­ні.

Про ­те, як про­су­ва­ти­меть­ся спра­ва з бу­дів­ниц­твом Р-55, ми обов­'яз­ко­во ін­фор­му­ва­ти­ме­мо на­шу гро­ма­ду.

Ю.Ла­тій

Фото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь