Ремант доріг селища: яким він буде?

Дата: 08.04.2019 14:51
Кількість переглядів: 393

Фото без опису

На­реш­ті нас­та­ло дов­го­о­чі­ку­ва­не теп­ло. Час вес­ня­но­го бла­го­ус­трою та, без­пе­реч­но, ре­мон­ту на­ших до­ріг, які піс­ля зи­ми вкри­ли­ся ряс­ни­ми ви­бо­ї­на­ми. Для об­го­во­рен­ня цьо­го над­зви­чай­но важ­ли­вого пи­тан­ня та вра­ху­ван­ня дум­ки гро­ма­ди, 2 квіт­ня 2019 р. у за­лі за­сі­дань се­лищ­ної ра­ди від­бу­ли­ся гро­мадсь­кі слу­хан­ня на які зап­ро­си­ли де­пу­та­тів се­лищ­ної та ра­йон­ної ра­ди, фер­ме­рів, по­чес­них жи­те­лів се­ли­ща, пред­став­ни­ків ра­йав­то­до­ру та міс­це­ву пре­су.

На по­чат­ку за­сі­дан­ня се­лищ­ний го­ло­ва Л.Ба­ден­ко по­ін­фор­му­ва­ла при­сут­ніх, що у най­ближ­чий час мож­на роз­по­ча­ти ре­монт до­ріг се­ли­ща. По-пер­ше, згід­но пла­ну со­ці­аль­но-еко­но­міч­но­го роз­вит­ку Єла­нець­ка се­лищ­на ра­да от­ри­ма­ла 1 млн грн дер­жав­ної суб­вен­ції (на ка­пі­таль­ний ре­монт до­ріг), а та­кож у бюд­же­ті се­лищ­ної ра­ди на ці ці­лі пе­ред­ба­че­но ще 150 тис. грн (ям­ко­вий ре­монт у бе­то­ні).

До­від­ко­во

По Єлан­цю про­хо­дять до­ро­ги ко­му­наль­но­го зна­чен­ня, ут­ри­ман­ня яких від­но­сить­ся до ком­пе­тен­ції се­лищ­ної ра­ди, а та­кож до­ро­ги об­лас­но­го та дер­жав­но­го зна­чен­ня, на ут­ри­ман­ня яких міс­це­вий бюд­жет кош­ти не має пра­ва ви­ді­ля­ти. І все ж, вра­хо­ву­ю­чи ак­ту­аль­ність проб­ле­ми, се­лищ­ним го­ло­вою Л.Ба­ден­ко бу­ло про­ве­де­но пе­ре­мо­ви­ни що­до спів фінансування ре­мон­ту най­більш проб­лем­них ді­ля­нок до­ріг об­лас­но­го та дер­жав­но­го зна­чен­ня (пе­рех­рес­тя ву­л. Кри­нич­на та Со­бор­на; Аг­рар­на та Шев­чен­ка; вул. Со­бор­на та Шев­чен­ка аж до пів­ніч­ної око­ли­ці Єлан­ця - За­яру). Пе­ре­мо­ви­ни за­кін­чи­ли­ся від­мо­вою об­лав­то­до­ру у спів фінансуванні ре­мон­ту цих до­ріг че­рез від­сут­ність кош­тів.

Тож, як ка­жуть, ма­є­мо те, що ма­є­мо. А ма­є­мо, як ви­ще заз­на­ча­ло­ся, кош­ти у су­мі - 1 млн 150 тис. грн. За під­ра­хун­ка­ми спе­ці­а­ліс­тів, за 1 млн грн, ви­ді­ле­ний дер­жа­вою на ка­пі­таль­ний ре­монт, мож­на від­ре­мон­ту­ва­ти асфальтом ли­ше 170 по­гон­них мет­рів до­ро­ги при ши­ри­ні 6 м (?!). На ям­ко­вий ре­монт ви­ко­рис­то­ву­ва­ти ці кош­ти за­бо­ро­не­но, але за­ко­но­давс­тво не за­бо­ро­няє ви­ко­рис­то­ву­ва­ти ці кош­ти на прид­бан­ня об­лад­нан­ня, ре­мон­ту при­мі­щень, прид­бан­ня май­на.

Ок­рес­лив­ши си­ту­а­цію, мер се­ли­ща Л.Ба­ден­ко поп­ро­си­ла при­сут­ніх вис­ло­ви­ти своє ба­чен­ня ефек­тив­но­го ви­ко­рис­тан­ня цих кош­тів на ре­монт до­ріг у се­ли­щі. Вис­ту­па­ю­чі заз­на­чи­ли, що від­ре­мон­ту­ва­ти за 1 млн грн ли­ше 170 по­гон­них мет­рів до­ро­ги - це для нас ве­ли­ка роз­кіш. Зок­ре­ма, фер­мер О.Са­ворсь­кий зап­ро­по­ну­вав по­вер­ну­ти­ся до прак­ти­ки ре­мон­ту се­лищ­них до­ріг у бе­то­ні, але більш якіс­ні­шо­го, ніж у ми­ну­лі ро­ки. Для цьо­го із ви­ді­ле­них кош­тів дер­жав­ної суб­вен­ції пот­ріб­но за­ку­пи­ти фре­зу, дуй­ку, трам­бо­воч­ний апа­рат для ук­лад­ки бе­то­ну. Біль­шість при­сут­ніх під­три­ма­ли цю про­по­зи­цію. Про­те, на дум­ку де­пу­та­та се­лищ­ної ра­ди Н.Мор­гун кра­ще ви­ко­рис­та­ти 1 млн грн за ці­льо­вим приз­на­чен­ням та ка­пі­таль­но від­ре­мон­ту­ва­ти ава­рій­ний від­рі­зок до­ро­ги по просп. Не­за­леж­нос­ті (від автозап­рав­ки "Ле­бедь" до ав­то­вок­за­лу).

Бу­ли і зов­сім про­ти­леж­ні дум­ки. Так, де­пу­тат се­лищ­ної ра­ди В.Бур­ла­ка зап­ро­по­ну­вав ви­ко­рис­та­ти кош­ти дер­жав­ної суб­вен­ції на об­лаш­ту­ван­ня тро­ту­а­ру для пі­шо­хо­дів від цер­кви Різ­два Прес­вя­тої Бо­го­ро­ди­ці до ДНЗ № 4 "Ма­лят­ко". За­ві­ду­вач сек­то­ру куль­ту­ри РДА, де­пу­тат се­лищ­ної ра­ди Т.Са­ве­льє­ва за­не­по­ко­є­на від­сут­ніс­тю при­мі­щен­ня для зміс­тов­но­го від­по­чин­ку мо­ло­ді, а то­му внес­ла про­по­зи­цію нап­ра­ви­ти кош­ти дер­жав­ної суб­вен­ції на об­лаш­ту­ван­ня фо­йє для про­ве­ден­ня дис­ко­тек у ра­йон­но­му бу­дин­ку куль­ту­ри.

При­сут­ні на за­сі­дан­ні фер­ме­ри М.Іс­тра­ті, В.Мор­гун звер­ну­ли ува­гу міс­це­вої вла­ди на кри­тич­ний стан до­ріг у мік­ро­ра­йо­ні За­яр та поп­ро­си­ли по мож­ли­вос­ті спро­фі­лю­ва­ти ці до­ро­ги жорс­твою у най­ближ­чий час.

Для ко­гось мо­же зда­ти­ся, що 1 млн грн - це до­сить ве­ли­ка су­ма! Але для про­ве­ден­ня ре­мон­ту до­ріг за сьо­год­ніш­ні­ми ці­на­ми - це мі­зер! Та, цей на­яв­ний мі­зер, на дум­ку де­пу­та­та ра­йон­ної ра­ди І.Ру­ден­ка та біль­шос­ті жи­те­лів на­шої гро­ма­ди по­ви­нен бу­ти ви­ко­рис­та­ний за ці­льо­вим приз­на­чен­ням - на ре­монт до­ріг се­ли­ща.

Дум­ку гро­ма­ди вра­хо­ва­но, але ос­та­точ­не рі­шен­ня, із вра­ху­ван­ням ре­зо­лю­ції гро­мадсь­ких слу­хань, за­ли­ша­єть­ся за де­пу­та­та­ми се­лищ­ної ра­ди на пле­нар­но­му за­сі­дан­ні ра­ди.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь